Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Навчальна робота

Освітня діяльність у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – ВІКНУ) реалізується як освітній процес, що включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність, відповідно до ліцензії на здійснення освітньої діяльності серія АЕ № 636455 від 09.06.2015, та передбачає видання випускникам ВІКНУ документів про вищу освіту державного зразка відповідно до сертифіката про акредитацію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – КНУТШ) серії РД IV № 1159029 від 03.09.2013 та сертифікатів про акредитацію за відповідними спеціальностями (освітньо-професійними програмами).

Підготовка військових фахівців у ВІКНУ здійснюється за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами навчання шляхом реалізації стандартів вищої освіти.

Освітній процес у ВІКНУ спрямований на реалізацію стандартів освітньої діяльності та вищої освіти як сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВІКНУ за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” в межах кожної спеціальності, за якою здійснюється підготовка військових фахівців у ВІКНУ.

Освітній процес у ВІКНУ організується та проводиться згідно з:

 • Законом України “Про освіту”;
 • Законом України “Про вищу освіту”;
 • Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 (зі змінами);
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності” (зі змінами);
 • Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами);
 • Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 (зі змінами);
 • Положенням про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 № 910/412;
 • Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 (зі змінами);
 • Положенням про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4;
 • Положенням про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472;
 • наказом Міністерства оборони України від 25.04.2016 № 216 “Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів”;
 • наказом Міністерства оборони України від 26.03.2016 № 122 “Про затвердження Переліку спеціалізацій за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою, Додаткового переліку спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою у 2016 році та Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, що відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців”;
 • наказом Міністерства оборони України від 04.04.2017 № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України” (зі змінами);
 • Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360;
 • Інструкцією про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5;
 • Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 № 490;
 • наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.02.2014 № 35 “Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України”;
 • Методичними рекомендаціями з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженими першим заступником Міністра оборони України 16.04.2016;
 • щорічними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України щодо прийому на навчання у відповідному році;
 • іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України;
 • Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
  від 22.02.2017 № 280;
 • Положенням про організацію освітнього процесу у Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введеним в дію наказом ректора КНУТШ від 31.08.2018 № 716-32;
 • Положенням про Військовий інститут, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 18.04.2014 № 483/260 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 06.03.2017 № 344/130, зі змінами та доповненнями затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 22.05.2019 № 705/260);
 • Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ухваленим на засіданні Вченої ради Військового інституту (протокол № 15 від 06.06.2016) та затвердженого начальником Військового інституту 10.06.2016;
 • наказами ректора КНУТШ й начальника Військового інституту.

Головним завданням ВІКНУ в навчальній роботі є:

якісна організація освітньої діяльності з метою виконання державного замовлення з підготовки військових фахівців за умов забезпечення відповідності параметрів військової освіти стандартам освітньої діяльності і вищої освіти та оцінювання знань тих, хто навчається, за кредитно-модульною системою організації освітнього процесу.

Навчальна робота у ВІКНУ спрямована на виконання заходів із питань підготовки за фахом курсантів (слухачів, громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, студентів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, організацію і методичне забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання.

Планування та облік навчальної роботи науково-педагогічних працівників проводиться згідно з Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08.05.2002 № 155/291 (зі змінами).

Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка військових фахівців у ВІКНУ:

 • 032 “Історія та археологія”;
 • 035 “Філологія”;
 • 052 “Політологія”;
 • 053 “Психологія”;
 • 061 “Журналістика”;
 • 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
 • 081 “Право”;
 • 193 “Геодезія та землеустрій”;
 • 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Освітній процес у ВІКНУ здійснюється в таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, самостійна робота (самостійні заняття) курсантів (слухачів, студентів), контрольні заходи.

Навчальні заняття проводяться відповідно до розкладу занять в навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах, лабораторіях ВІКНУ та на базових факультетах (в інститутах) КНУТШ.

Організація освітнього процесу при заочній формі навчання здійснюється як для слухачів, які навчаються для здобуття освітнього ступеня “магістр”, так і для студентів, які навчаються для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” (військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, та отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій).

Термін заочного навчання встановлений:

 • для здобуття освітнього ступеня “магістр” – 1 рік 10 місяців;
 • для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” – 4 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання у ВІКНУ реалізується шляхом проведення навчальних зборів і самостійної роботи слухачів (студентів) у період між навчальними зборами. Тривалість зборів – до трьох місяців у навчальному році.

Самостійна робота курсантів (слухачів, студентів) проводиться відповідно до вимог Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4, Положення про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого начальником ВІКНУ 10.06.2016, згідно з розпорядком дня ВІКНУ та розкладом занять у навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах, лабораторіях та читальному залі бібліотеки ВІКНУ, у читальних залах базових факультетів (інститутів) КНУТШ, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, а також дистанційно, за допомогою мережі Internet.

Практична підготовка курсантів ВІКНУ проводиться в наступних формах:

 • первинна військово-професійна підготовка курсантів 1-го року навчання (ПВПП) – за окремою План-програмою (до початку навчального року за рахунок часу, який не зараховується до загального (календарного) обсягу часу підготовки освітнього рівня “бакалавр”);
 • комплексні практичні заняття курсантів 1-го року навчання за програмою: “Бойова система виживання воїнів” (2 семестр, січень)
 • практична підготовка курсантів 1-го року навчання за військово-обліковою спеціальністю (далі – ВОС) “Стрілець механізованого взводу” – за Програмою формування загальновійськової складової професійної компетенції офіцерів управління тактичного рівня для курсантів 1–2 курсів ВІКНУ (з ВОС: “Стрілець механізованого взводу” та “Головний сержант механізованого взводу”);
 • Навчальна практика курсантів 2-го року навчання на посаді командира відділення (3 семестр, січень);
 • практична підготовка курсантів 2-го року навчання за ВОС “Головний сержант механізованого взводу” – за Програмою формування загальновійськової складової професійної компетенції офіцерів управління тактичного рівня для курсантів 1–2 курсів ВІКНУ (з ВОС: “Стрілець механізованого взводу” та “Головний сержант механізованого взводу”) та Програми практики курсантів ІІ курсу ВІКНУ на посаді заступника командира механізованого взводу (за ВОС “Головний сержант механізованого взводу”) (4 семестр, серпень);
 • Навчальна практика курсантів 3-го року навчання на посаді командира взводу (5 семестр, січень);
 • навчальна (військова) практика курсантів 3-го року навчання – за програмами навчальної (військової) практики та індивідуальними завданнями (6 семестр, липень);
 • військова практика курсантів 4-го року навчання – за програмами військової практики та індивідуальними завданнями (7 семестр, січень);
 • військова практика курсантів 5-го року навчання – за програмами військової практики та індивідуальними завданнями (9 семестр, серпень);
 • військове стажування курсантів 5-го року навчання – за програмами військового стажування та індивідуальними завданнями (10 семестр, січень-лютий).

Контрольні заходи.

Контроль відвідування занять, складання курсантами (слухачами) заліків, екзаменів здійснювати згідно з “Алгоритмом контролю відвідування поточних занять, заліків, екзаменів курсантами, слухачами та організації семестрової звітності”, затвердженого “Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Оцінювання знань курсантів (слухачів, студентів) здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок оцінювання знань курсантів (студентів), слухачів та громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, затвердженого “Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Організація навчальної роботи щодо проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

У ВІКНУ проходять військову підготовку студенти 19 структурних підрозділів КНУТШ, та студенти 30 інших вищих навчальних закладів та громадяни України, які мають ступінь вищої освіти “Бакалавр”.

Підготовка громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, здійснюється з 18 ВОС:

Кафедра військово-гуманітарної підготовки

 • ВОС “Соціальна психологія”;
 • ВОС “Психологія”;
 • ВОС “Політологія”;
 • ВОС “Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)”.

Кафедра тактики та загальновійськової підготовки

 • ВОС “Бойове застосування військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту”;
 • ВОС “Застосування картографічних військових частин і підрозділів”;

Кафедра військово-технічної підготовки

 • ВОС “Бойове застосування військових частин і підрозділів радіотехнічних військ”;
 • ВОС “Технічне забезпечення радіотехнічних засобів протиповітряної оборони”;
 • ВОС “Технічне забезпечення автоматизованого управління радіотехнічними засобами”;
 • ВОС “Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів автоматизованих систем управління”;
 • ВОС “Організація метрологічного забезпечення військ (сил)”;
 • ВОС “Організація технічного забезпечення, експлуатації та ремонту радіолокаційного озброєння”.

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 • ВОС “Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил)”;
 • ВОС “Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби”;
 • ВОС “Організація забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби”;
 • ВОС “Правоохоронна діяльність в Збройних Силах України”;
 • ВОС “Цивільно-військове співробітництво”;
 • ВОС “Іноземна мова”.

Військова підготовка студентів запасу проводиться за відповідними військово-обліковими спеціальностями методом військового дня (9 годин щотижнево (6–7 годин аудиторних занять під керівництвом викладача та 3–2 години самостійних занять) протягом двох навчальних років, як правило, на третьому та четвертому курсах.

Підсумковий контроль організується:

 • залік – 1-ий, 2-ий, 3-ій семестри;
 • семестровий екзамен – 4-ий семестри;
 • випускний екзамен – після закінчення навчального збору;
 • навчальний збір проводиться по закінченню першого та другого року навчання.

Накази та розпорядження